Renovace dřevěných schodů, impregnace dřevěných schodů a náš příspěvek se zabývá požadavky na fyzikálně-mechanické a chemické vlastnosti dřevěných stupnic schodů a faktory, které ovlivňují tyto vlastnosti při dlouhodobém užívání dřevěných stupnic schodů. V článku je sledován zejména vliv teploty prostředí a jejích střídání a působení UV záření jako složky slunečního záření na kvalitu nátěrových filmů povrchových úprav. Pozornost je také zaměřena na vliv UV záření a střídání teplot na tvrdost a přilnavost povrchových úprav stupnic schodišť, na jejich odolnost vůči působení vody, na světlostálost nátěrových filmů a na odolnosti povrchových úprav vůči oděru.

Nátěry schodů Praha

Renovace dřevěných schodů a jeden z faktorů, který signifikantně ovlivňuje životnost, vlastnosti a vzhled stupnic schodů z materiálů na bázi dřeva je kvalita jejich povrchové úpravy daná fyzikálně-mechanickými a chemickými vlastnostmi dřevěných stupnic schodů. Povrchová úprava nejen zásadně ovlivňuje kvalitu stupnic schodů, tedy fyzikálně-mechanické, chemické a estetické vlastnosti povrchu schodů a také jejich užitné vlastnosti a životnost. Životnost výrobku úzce souvisí s odolností vůči působení UV záření, jež je složkou slunečního světla a působí v exteriéru i interiéru.

Povrchovou úpravu dřevěných stupnic schodišť lze charakterizovat jako polymerní matrici, přes kterou se uskutečňuje interakce mezi dokončovaným podkladem a okolním prostředím a mezi její hlavní funkce patří ochranné i estetické funkce dokončovaných stupnic schodišť z materiálů na bázi dřeva vystavených namáhání v exteriéru a interiéru.

Kvalitní povrchové úpravy s dobrou životnosti tedy významně prodlužují dobu, kdy si dřevěné stupnice schodů plně udržují svoje vzhledové i funkční vlastnosti, tedy svoji životnost, kterou lze charakterizovat jako schopnost plnit své funkce v plném rozsahu.Je nutné si uvědomit, že dřevo jako hlavní složka dřevěných schodů podléhá v atmosférických podmínkách neustále trvalým více nebo méně významným degradačním procesům. Zvětrávání dřeva je proces přirozeného stárnutí dřeva na povětrnosti vlivem abiotických činitelů: vody, kyslíku, vodních roztoků agresivních látek, organických těkavých plynů, imisí, prachu, písku, atd. Při působení atmosférických podmínek dochází ve dřevě především k úbytku ligninu, v menší míře hemicelulóz a celulóz. Celulóza a hemicelulóza jsou vůči procesům stárnutí dřeva na povětrnosti poměrně odolnější než lignin.

Na kontinuálním procesu zvětrávání se také podílejí faktory energetické, a to tepelná energie, sluneční záření (ultrafialové, infračervené a viditelné) a proudění vzduchu (laminární a turbulentní). Když všechny tyto faktory působí společně, mohou své působení vzájemně zesilovat. Nejvýraznější změny na povrchu dřeva vyvolává spolupůsobení slunečního záření a vlhkosti. Hloubka degradace dřeva bez povrchové úpravy je dle jednotlivých autorů až 2500 µm.

Nátěry schodů Praha

Dobrá životnost povrchových úprav významně prodlužuje trvanlivost dokončovaného dřeva, protože dřevo vystavené nejen působení kyslíku, tepla, emisí a vody ve všech skupenstvích ale i světelného záření postupně degraduje a posléze, když povrchová úprava přestává plnit svoje ochranné funkce a dřevo destruuje. Hlavními funkce povrchové úpravy představuje zajištění hlavní interakce mezi podkladem a ovzduším musí:

  • splňovat požadavky na fyzikálně-mechanické vlastnosti povrchu – tvrdost, odolnost vůči vrypu, vůči úderu a vůči oděru
  • splňovat požadavky na skluznost povrchových úprav
  • splňovat požadavky na chemickou odolnost povrchu vůči působení chemikálií a studeným kapalinám
  • zvýšit estetickou hodnotu dokončovaných povrchů na bázi dřeva
  • potlačit barevné rozdíly dřevěných podkladů
  • splňovat ekologické požadavky na snížení až minimalizování emisí VOC emitovaných dřevěnými stupnicemi schodišť v interiéru
  • splňovat požadavky na dlouhodobé udržení užitných hodnot dokončovaných stupnic schodišť

Mezi další signifikantní požadavky na povrchové úpravy, vyplývající z trendu udržitelného rozvoje, patří také ekologické požadavky, zvláště požadavek na snížení vlivu povrchové úpravy dřevěných schodišť na kvalitu vnitřního prostředí obytného prostoru. Vnitřní prostředí hlavně zateplených domů s utěsněnými okny a bytů vybavených klimatizací, tedy interiérů s minimální výměnou vzduchu je velmi znečistěné emisemi organických těkavých látek (VOC – volatile organic compound).

Při měření znečistění ovzduší v průměrném interiéru se zjistilo, že znečistění ovzduší v interiéru je 2 až 5krát koncentrovanější, někdy i 10krát, než v exteriéru. Toto znečistění se týká prostředí, kde tráví většina lidí až 90 % svého času. Mezi významné problémy znečisťování vnitřního prostředí náleží emise VOC emitované stupnicemi schodišť z materiálů na bázi dřeva. Pro množství emisí VOC jsou v České republice předepsané požadavky na množství a složení emisí VOC, které může být do ovzduší vnitřního prostředí maximálně uvolněné.

Nátěrové hmoty používané pro dokončování dřevěných stupnic schodišť nesmí obsahovat chemické sloučeniny nebo přípravky označené od výrobců nebo mohou být v době aplikace označeny následujícími R-větami nebo kombinacemi R-vět R40, R45, R46, R49, R50, R51, R52, R53, R60, R61, R62, R63, R68, podle direktivy 67/548/EEC a ve shodě s direktivou 76/769/EEC a 79/117/EEC [3]. Tyto požadavky se netýkají sloučenin, které během jejich aplikace změní chemickou strukturu a dále již nespadají pod výše uvedené R-věty.

Nátěry schodů Praha

Pro povrchové úpravy dřevěných stupnic schodišť umístěných v interiéru, vyplývají ze současně platné normy ČSN 49 2120 z 16. 1. 1974 tyto požadavky:

Odolnost povrchové úpravy vůči nárazu dopad ocelové koule o průměru 45 mm z výšky 1 m deformace nesmí být menší než 1 mm. Odolnost proti trvalému zatížení 500 N na 1 cm2 po dobu 24 h smí, stupnic schodišť zamáčknout o 1 mm, hodnotí se 10 nahodile vybraných míst. Vyhodnocení hladkosti a rovnosti povrchu nesmí být stopy po obrábění. Odolnost povrchové úpravy proti vodě. Na ploše 5 cm2 se vytvoří z tvárné, vodě nepropustné hmoty ohrádka a naplní se vodou. Doba trváni zkoušky je 48 h. Následně se hodnotí dle příslušné normy.

Skluznost všechny stupnic schodiště bytových a pobytových místností musí mít protiskluzovou úpravu povrchu, a to součinitel smykového tření nejméně 0,3 a pro veřejné místnosti je součinitel smykového tření nejméně 0,5. Materiály nesmí uvolňovat pachy nad hranici přípustné koncentrace V ČSN EN 15251.

Pro povrchovou úpravu stupnic schodišťových dílců se musí používat laky voděvzdorné a pružné s vysokou odolností proti opotřebení. Množství a rozsah stanovených požadavků pro hodnocení stupnic schodišť není dostatečný pro zajištění odpovídající kvality a plné funkčnosti povrchových úprav dřevěných stupnic schodišť. Poměrně malý rozsah zkoušených vlastností a parametrů, které mají vlastnosti dosáhnout, nezajišťuje schopnost odlišit kvalitní povrchnou úpravu a méně kvalitní povrchovou úpravu. Tuto schopnost nerozlišení nakonec sám spotřebitel bohužel až po delší či kratší době používání.

Vezmeme-li v potaz, jak jsou stupnice schodišť v interiéru mechanicky namáhané a zatěžované působením chemických látek, postrádáme pro zvýšení vlastnosti kvality dokončování povrchu stupnic hodnocení těchto vlastností – odolnost stupnic schodišť vůči vrypu, odolnost stupnic schodišť vůči působení vodní páry, není hodnocena světlostálost, odolnost vůči působení čistících roztoků, odolnost vůči působení suchého tepla, tvrdost nátěrového filmu dle Buchholze, tužkou přilnavost nátěru mřížkovou metodou podle ČSN ISO 2409, odolnost povrchové úpravy vůči působení studených kapalin čistících kapalin zejména vůči čistící roztokům, přídržnost nátěrového filmu k podkladu není také stanoven požadavek světlostálosti povrchových úprav z exteriéru i interiéru.

Nátěry schodů Praha

Impregnace dřevěných schodů, protiskluzná úprava dřevěných schodů a předložené výsledky měření dokládají signifikantní význam použité povrchové úpravy na trvanlivost dřevěných stupnic schodiště, proto by povrchová úprava měla být volena se znalostí, kde budou stupnice schodišť instalované a v souladu s použitým druhem dřeva.