Znalecké a technické posudky podlah

Technické posudky podlah, znalecké posudky podlah, znalecká inspekce podlah, zhodnocení jakosti podlah, rozbor a analýza vad podlah, rozbor a řez podlah, analýza a posudky poškození podlah, technické posudky opotřebení podlah, technické posudky kluznosti podlah, technické posudky ochrany podlah nabízí a zajišťuje v rámci svých služeb systému ISIS Professional™ firma Podlahářský Servis® dle přísných certifikačních norem institutu IICRC, NWFA ve spolupráci s externími partnery a technickým a zkušební ústav stavební Praha, s.p. v rámci České republiky, Slovenské republiky.

Renovace a restaurátorské práce

Podlahářský Servis® je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí podlahářskou firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi v rámci ČR, Británie a Německa.

Znalecké a technické posudky podlah v rámci našeho znalostního, technického a estetického přístupu a vnímání povrchů přímo souvisí s architektonickým vnímáním. V rámci námi odborně prováděných prací a úkonů je zapotřebí znát význam slov a jejich různých spojeních tak jako tomu je v architektuře. Pokud známe význam tvarů, postav, barev, materiálů, proporcí, jsme připraveni a z velké části schopni „číst“ architektonická, umělecká, řemeslná i umělecká díla především záměry tvůrců, projektantů, architektů, stavitelů aj. Architektura nás obklopuje téměř všude a umět v ní číst je nejen odborně způsobilou povinností naší firmy, ale také zábavou a do jisté míry naším koníčkem.

Potřebujete zajistit kvalitní a odborné znalecké posudky podlah, technické posudky podlah, zhodnocení stavu podlah a dřevěných povrchů ve Vaší domácnosti, kancelářích či obchodních prostorách, průmyslových prostorách, památkovém objektu či budově ve Vašem regionu? Naše firma je připravena toto a jiné zajistit dle Vámi požadovaného rozsahu v dodací lhůtě dle vzájemné dohody na základě Vaší objednávky.

Renovace a restaurátorské práce

Inspekční podlahářské práce jsou prováděny za stranu pracovníků a řemeslníků naší firmy dle našich interních kvalitativních standardů ISIS System™, jenž je patentním odborně prováděcím systémem a normou pro inspekci, znalectví, zpracování, renovaci, ochranu dřevěných a přírodních povrchů. ISIS System™ je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií naší firmy a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Surface – Inovative – System (Inteligentní povrchový inovativní systém). ISIS System™ je posláním naší firmy, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace.

Renovace a restaurátorské práceTato interní technologická norma naší firmy přináší maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích podlahářských standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany dřevěných povrchů a svěřeného majetku.

IICRC je značka a symbol profesně způsobilé a odborně prováděcí certifikace a odborné profesně školící asociace fungující jako nezisková organizace pro kontrolu, čištění a obnovu průmyslových a bytových a dřevěných povrchů. Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními obchodními společníky, IICRC slouží více než 25 zemí s kancelářemi ve Spojených státech, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku a jejím cílem je celosvětově poskytovat školení odborně prováděcích firem v oboru čištění – renovace – revitalizace a ochrany povrchů z hlediska čalouněných materiálů, textilních materiálů, koberců, tvrdých a elastických podlah, dřevěných a dřevěných povrchů.

Asociace IICRC a její cíl vede k přesvědčení, že nejlepší způsob, jak udržet čistý a zdravější prostředí je rozšířit své pravidelné čištění a údržbu povrchů prostřednictvím pravidelných návštěv zkušených certifikovaných profesionálů. Pro ty úkoly, které vyžadují specialistu na renovaci, repasi, broušení, čištění a údržbu dřevěných, keramických, přírodních, fasádních a tvrdých povrchů dokáže zajistit pouze certifikovaný IICRC odborník či prováděcí certifikovaná firma. Toto Vám přinese výsledky, kterým můžete věřit.

Renovace a restaurátorské práce

IICRC certifikace naši firmu a předmět našeho podnikání zavazuje a posouvá k prestižní formě poskytovaných služeb naší firmy prostřednictvím odborně způsobilých prováděcích osob a techniků, kteří jsou plně proškoleny v rámci interního kodexu naší firmy Diamond Professional™ a směrnic asociace IICRC.

Naše firma v rámci interní certifikace IICRC je povinna prezentovat spotřebitelům přesné informace a obchodovat dle čestnosti a poctivosti. Naše firma je povinna interně proškolit všechny zaměstnance, kteří projdou všechny požadované interní a externí testy. Toto úsilí vede k kontinuálnímu vzdělávání našich zaměstnanců a spolupracovníků, kteří v rámci svého profesního růstu stále pokračují ve vzdělávacím programu IICRC a naše firma tak dokáže udržet aktuální informace o nejnovějších změnách v průmyslové a bytové renovace a čištění dřevěných povrchů.

Renovace a restaurátorské práce

Znalecké a technické posudky podlah a vstupní inspekce

Technická inspekce podlah je zajišťována prostřednictvím našich techniků a vedoucích pracovníků a probíhá dle norem IICRC, které se řídí vydáním certifikace ANSI schváleného standardu – BSR-IICRC S220 o tvrdém povrchu podlah a její inspekce. Prudký rozvoj vědy a technologií je v posledních desetiletích provázen i rychlým rozvojem stavebnictví a vývojem a zpracováním dřevěných a přírodních a fasádních materiálů a v neposlední řadě ochraně povrchů. V široké nabídce však není lehké se vždy snadno zorientovat, zvláště když některé technologie a postupy se od sebe liší jen minimálně.

Technická inspekce podlah má své zákonitosti a prostřednictvím inspekce podlah, materiálů a stavu podlah je zjištěno, že každý povrch má své jedinečné vlastnosti a každá kontrola je pečlivě hodnocena z hlediska řádného uplatňování této normy. V některých případech je možná i odchylka od definované normy a v takových to případech je třeba užít zdravý rozum a profesionální úsudek, který musí být vykonáván ve všech případech.

Technická inspekce podlah a odborná vstupní inspekce podlah a pomocí vyškoleného technika či vedoucího pracovníka je důležitá proto, aby Vaše podlahové povrchy byly řádně a kvalitně shlédnuty a prozkoumány a to prostřednictvím způsobilých dílčích kroků dle norem IICRC a systému ISIS Professional™. Výběr a doporučení určité technologie vždy závisí nejen na současném stavu dřevěných, keramických, přírodních, fasádních a tvrdých povrchů, ale i na množství jiných faktorů – na konkrétní situaci, v níž se materiál nachází, na hodnotách, které mají být zachovány nebo vytvořeny (což je a bude aktuální zvláště u památkově chráněných budov), na solventnosti vlastníka atd. Podat jednoduchý a jednoznačný návod na výběr technologie není lehké, lze především zformulovat určité zásady a na základě nich zpracovat technologická a prováděcí doporučení.

Renovace a restaurátorské práce

Technická inspekce podlah je velice důležitá. Při výběru technologií obnovy stavu dřevěných, keramických, přírodních, fasádních a tvrdých povrchů je velmi důležité si uvědomit fakt, že budovy a prostory byly obvykle navrhovány a postaveny pro konkrétní účel využití, která souvisel a souvisí s životném stylem a využitím prostoru. Tomuto odpovídá i dobové dispoziční, konstrukční a materiálové řešení. Tyto rozdíly jsou markantní a zásadní mezi budovami a objekty historickými a moderními. Historické stavby jsou jednou historickými stavbami a skýtají prostě jiný zážitek z užívání na rozdíl od budov moderních, jenž jsou založeny na uplatnění malé mechanizace, moderní materiálové chemie, moderních technologických postupů, kdy občas jejich použití není vždy a všude vhodné a žádoucí, jelikož mnohá nevhodná použití moderních technologií mohou obnovované budovy a povrchy spíše znehodnocovat.

Technická inspekce podlah a filozofie naší firmy Podlahářský Servis® se zaměřuje na vhodnou a optimální balanci mezi tradičními postupy a moderními technologickými postupy a to přinejmenším jejich optimálním propojením. Důvodem je fakt, že používání tradičních technologií se stalo a stává a bude stávat jedním z předpokladů profesionální a odborně způsobilé obnovy původních památkových hodnot budov a objektů či prostor a to např. jejich vzhledu kloubící se změnou současného a budoucího životního stylu a vývoje potřeb využití objektů a povrchů.

Technická inspekce podlah vyžaduje pro renomované podlahářské a řemeslné práce kvalitní a profesionální vybavení. V mnoha případech se setkáváme s tzv. nízkonákladovými nabídkami za super a nejnižší cenu což, je z našeho hlediska neetické chování tzv. levných firem, kteří se nebojí lhát a klamat spotřebitele a dělat nekvalitní práci.

Renovace a restaurátorské práce

Toto naše firma a filozofie podnikání striktně odmítá a dlouhodobě se proti tomuto neetickému chování snaží bránit a bojovat a to jak prostřednictvím médií, webových stránek, tak PR osvěty, tak ve spolupráci s odbornými lektory, se kterými naše firma externě dlouhodobě spolupracuje na bázi intenzivní distanční formy spolupráce např. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. (specializace na pozemní stavby), Ing. arch. Ondřej Ševců (obnova památek), Ing. Martin Blaha (úprava povrchů), Doc. Ing. Ota Matýšek st, PhD. (technologie staveb), Ing. Vladimírovi Kohútovi (statika), Ing. Martě Píchové (odvlhčování), Ing. Pavlu Richterovi (technologie podlah), Doc. Ing. arch. Petr Špička, PhD. (architektura), prof. Ing. Petr Turček, PhD. (zakládání staveb), Ing. Pavel Šefl & Dr. Martin Procházka (ochrana povrchů), Ing. Mag. Margit Leidinger & Jiří Kudrna (čištění a konzervace povrchů), Ing. Miroslav Maxa (betonové a podlahové povrchy) a distanční spolupráce s UK VŠCHT a ČVUT aj. Tyto renomovaní partneři a vzájemná spolupráce naši firmu a odborně způsobilé znalosti nás oboustranně posouvají po kvalitativní příčce stále výše.

Naše firma na základě certifikace IICRC a ve spolupráci s našimi externím partnery profesionálního systému ISIS Professional™ vypracovala pro naše klienty níže uvedený přehled hlavních bodů, který je vhodné při výběru renomované odborně způsobilé firmy pro provedení kvalitní renovace podlah, repase podlah, rekonstrukce podlah, čištění a konzervace podlah mít na zřeteli a to včetně terminologie související s renovacemi staveb, povrchů, podlah, keramiky, fasád a památkově chráněných budov a povrchů.

Renovace a restaurátorské práce

Podlahářské práce a přehled kvalitativních bodů:

 • CENA
 • KVALITA
 • TECHNOLOGIE
 • CELKOVÝ PŘÍSTUP A ROZSAH SLUŽEB
 • OBCHODNÍ A REALIZAČNÍ PŘÍSTUP
 • PR, REKLAMA, WEBOVÉ STRÁNKY
 • REFERENČNÍ REALIZACE
 • ODBORNÉ A TECHNOLOGICKÉ ŠKOLENÍ
 • ZKUŠENOSTI A DOVEDNOSTI
 • JEDNÁNÍ A ADMINISTRATIVNÍ AGENDA

Podlahářské práce a přehled metodické terminologie:

 • ADAPTACE = přizpůsobení | adekvátní či neadekvátní
 • ANALÝZA = rozbor | rozborová metoda / zachování prvků
 • ANASTYLÓZA = znovupostavení zbouraného / rozebraného včetně doplnění
 • ASANACE = ozdravení / plošná nebo přestavba
 • AUTENTIČNOST = původní‚ originální stav se zachovalými stopami vývoje
 • DEMOLICE = zhroucení, odstranění
 • GENIUS LOCI = duch místa
 • KONSOLIDACE = zabezpečení stavby s cílem udržet zachovalý technický stav
 • KONZERVACE = odborné ošetření hmoty a materiálu, povrchu
 • MODERNIZACE = zvýšení užitné hodnoty, úrovně, standardu budov, povrchů
 • MOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA = věci památkové podstaty nespojené se zemí
 • NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA = pozemky a stavby spojené se zemí
 • OPRAVA = odstranění částečně / lokálního poškození
 • PURISMUS = puristická metoda / očištění památky ve smyslu odstranění detailů
 • PAMÁTKOVÝ DOHLED = kontrola na realizace dle zákona č.20/1987 Sb.
 • PATINA = povrchové materiálové změny vyvolané stárnutím objektu
 • REGENERACE = kompletní obnova staveb a budov a zhodnocení jejich stavu
 • REHABILITACE = celková úprava stavby, povrchů či prostředí s cílem obnovy
 • REKONSTUKCE = zásadní účelová přestavba či znovupostavení staveb a budov
 • RENOVACE = nové zhodnocení, obnova či zásadní oprava stavby a povrchu jako celku
 • RESTAURACE = oprava nebo úprava existujícího stavu konstrukce s doplněním
 • RESTITUCE = obnova stavby z dřívějších historických podob či v původním slohu
 • REVITALIZACE = celková obnova, oživení starších komplexů, materiálů, povrchů
 • SANACE = technické zásahy, jimiž jsou zmenšovány, odstraněny poruchy staveb
 • STAVEBNÍ DOZOR = odborná kontrola průběhu stavebních prací realizace
 • SUBSTITUCE = součást památkové rekonstrukce, restaurace i restituce
 • SYNTÉZA = ideové výtvarní sjednocení částí a prvků stavby
 • ÚDRŽBA = technická činnost uskutečňovaná v průběhu životnosti budovy

Renovace a restaurátorské práce

Znalecké a technické posudky podlah a objednávka

Objednávka posudku podlah předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné posudky podlah objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky posudků podlah a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Renovace a restaurátorské práceAdresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 a rozsah znečištění
 3. Materiál a typ podlah
 4. Doplňkové služby
 5. Čas a preferovaný termín posudku

Znalecké a technické posudky podlah a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor má vždy své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se povrch nachází a domluvit se na odhadu počtu m2, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Znalecký a technický posudek podlah zahrnuje a vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový posudek skládá:

 • Úkol
  • Zadání
  • Úkol znalce
 • Nález
  • Použité podklady
  • Legislativní podklady
  • Technické normy a předpisy
 • Posudek
  • Zjištění z místních šetření a předložených podkladů
  • Otázky položené znalci
 • Závěr posudku a zhodnocení celkového stavu podlah
  • Zodpovězení položených otázek
  • Závěr znaleckého posudku
  • Znalecká doložka
 • Přílohy posudku – fotodokumentace

Znalecký a technický posudek nelze interpretovat jinak než jako celek s tím, že znalci nepřísluší zkoumat úplnost, pravdivost a správnost technických a legislativních podkladů předaných objednatelem. V této souvislosti si znalec vyhrazuje právo opravy a změny tohoto znaleckého posudku, v závislosti na dalších předaných podkladech a nových zjištěných skutečnostech. Znalecký a technický posudek je vypracován a podán pro obor stavebnictví, pro odvětví inženýrské stavby, stavební materiál, stavby obytné, stavby průmyslové, stavby zemědělské a stavební odvětví různá se specializací na statiku, navrhování a provádění staveb, vady a poruchy stavebních konstrukcí. Znalecký úkon je zapsán ve znaleckém deníku.

Renovace a restaurátorské práce

Technické a znalecké posudky podlah a technické informace

Technické a znalecké posudky podlah patří do skupiny konstrukcí, kterými se v objektech a budovách zabezpečuje vertikální či horizontální pohyb nebo doprava osoba a materiálu. Kameny je možno opravovat, vyměňovat či případně do stavby, objektu či budovy přidávat nové podlahové prvky nebo je repasovat.

Posudky podlah zahrnují zejména poruchy stability (prasklé podlahové stupně, podesty, ramena, podlah aj.), poruchy povrchů (vyšlapané nebo vylámané podlahové stupně, vyšlapané povrchové úpravy podlah aj.) či poruchy zábradlí aj.

Posudky podlah řeší v první řadě výskyt poruch stability na nosných konstrukcích podlah (ramenech, trámech, podlahách apod.), jelikož se přenášejí obvykle i do stupňů nebo povrchových úprav podlah. Toto se vyhodnocuje v rámci inspekce a analýzy (zhodnocení stavu) v rámci vstupní inspekce a podle druhu poruchy, její příčiny a závažnosti je zapotřebí vybrat některou z vhodných metod renovace. Závěrem platí, že nejprve je nutno správně identifikovat primární příčinu poruchy (např. poruchu základů budovy či nosné konstrukce schodiště, podlah) včetně její aktivnosti, odstranit ji a teprve potom řešit sekundární poruchu (např. prasklý stupeň, podlahový materiál, zvýšená vlhkost aj.)

Renovace a restaurátorské práce

Technické a znalecké posudky poškozeného či zkoumaného stavu podlah upamatovává i na to, že během prací bude prostor na určitou dobu vyřazen z provozu či provoz bude dočasně omezen na ½ polovinu plochy. Z tohoto důvodu je v rámci inspekce a stanovení vhodného technologického postupu a dílčích technologických kroků za stranu provádění podlahářské firmy a stavebního dozoru nutno řešit danou situaci předem a uvést tak budovu či objekt do souladu s potřebným provozem budovy, práce dobře připravit a potom rychle a kvalitně uskutečnit a případně připravit nouzový přechod opravovaného místa apod.

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii či videogalerii a prohlédnout si ukázky našich realizací či přímo sekci ceník, kde naleznete přehled našich úkonů a jejich cenových hladin.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci.

Vedení společnosti Facility Cleaning Servis®

Úvod » Znalecké a technické posudky podlah